در این بخش اخبار روز شنوایی و سمعک را بخوانید.

ارز دولتی
مراقبت از سمعک
زنگ زدن گوش