ریموت کنترل

/

نظافت

/

کلید تغییر برنامه

/

تعویض باتری

/

روشن و خاموش کردن

/

اجزای تشکیل دهنده

/