رابط موبایل ویژه سمعک وایرلس

CALL-DEX

رابط ویژه موبایل

CALL-DEX را مستقیم به موبایل هوشمند خود وصل نمایید. برای شنیدن مکالمات کافیست موبایل را کنار گوش ها و سمعک خود نگهدارید و به آسانی با آن صحبت نمایید .CALL – DEX با باطری سایز 10 کار می کند.