سمعک شما ممکن است مجهز به یک کلید دیجیتالی تنظیم صدا به شکل یک اهرم کوچک باشد. جهت افزایش صدای سمعک ، اهرم را به طرف بالا و جهت کاهش صدا ، اهرم را به طرف پایین فشار دهید. با هر پله افزایش یا کاهش صدا ، صدای بیب مانندی از سمعک شنیده می شود.وقتی صدای بیب سمعک به صورت ممتد در می آید یعنی دیگر صدا به حداکثر و یا حداقل خود رسیده و دیگر بیشتر یا کمتر از آن نمی شود.