مراقبت از سمعک و نظافت روزانه آن ، اصلی ترین عامل افزایش طول عمر سمعک می باشد. ابزار زیر برای تمیز نگه داشتن سمعک و قالب شما طراحی شده و با توجه به نوع سمعک شما ، ابزار لازم در اختیارتان قرار می گیرد.

۱- دستمال نرم مخصوص : جهت خشک و تمیز نکه داشتن سمعک

۲- ابزار پاک کننده جرم : جهت تمیز کردن خروجی صدا و لوله تهویه

۳- برس : جهت تمیز کردن قسمت های مختلف سمعک از جرم

۴- ابزار پاک کننده Thin Tube در سمعک های Micro BTE