سمعک نامرئی یا سمعک داخل گوشی

سمعک نامرئی در حقیقت به سمعک هایی گفته میشود که بطور کامل در کانال گوش بیمار قرار میگیرد .برای تهیه آنها ابتدا باید از گوش فرد قالب گرفته شود تا مدارات سمعک در داخل قالب آن قرار داده شود. این سمعک به دلیل ظرافت و ابعاد بسیار کوچک، قدرت محدودی دارند و برای کم شنوایی های ملایم تا شدید قابل استفاده می باشند.

ظریف ترین وکوچکترین سمعکهای نامرئیCICجهان متعلق به شرکت ویدکس دانمارک است