سمعک آنالوگ

سمعك آنالوگ :

مدار سمعك های آنالوگ امواج صوتي را به سيگنالهاي الكتريكي تبديل مي كنند . اين سيگنالها ي الكتريكي به آمپلي فاير ارسال مي شود . سمعک آنالوگ داراي تنظيم صدا و كنترل زير و بم مي باشند . تنها امكان تنظيم يك برنامه در آنها وجود دارد.