سمعک آنالوگ

سمعک آنالوگ :

مدار سمعک های آنالوگ امواج صوتی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می کنند . این سیگنالها ی الکتریکی به آمپلی فایر ارسال می شود . سمعک آنالوگ دارای تنظیم صدا و کنترل زیر و بم می باشند . تنها امکان تنظیم یک برنامه در آنها وجود دارد.