سمعک قابل برنامه ریزی
سمعك قابل برنامه ريزي :

مدار سمعك قابل برنامه ريزي همان سمعك هاي آنالوگي هستند كه به وسيله كامپيوتر تنظيم مي شوند . امكان تنظيم بيش از يك برنامه در اين گروه وجود دارد.