سمعک قابل برنامه ریزی
سمعک قابل برنامه ریزی :

مدار سمعک قابل برنامه ریزی همان سمعک های آنالوگی هستند که به وسیله کامپیوتر تنظیم می شوند . امکان تنظیم بیش از یک برنامه در این گروه وجود دارد.