فرد کم شنوایی می شناسید؟ چگونه می توان به آنها کمک کرد؟

کم شنوایی می تواند به آهستگی پیشرفت کند به همین علت زمان زیادی طول می کشد تا فرد به این نتیجه برسد که به سمعک نیاز دارد.در ادامه چند توصیه برای شما به عنوان اطرافیان یک فرد کم شنوا ارائه می شود تا بتوانید به درستی به آنها کمک کنید.

[aparat id="Eq8YK" width="400" height="220" style="margin: 1px; padding: 1px"]

یک تفاوت بزرگ

این همسرخانم در انتخاب سمعک دچار مشکل بود.

قبلا یک سمعک را امتحان کرده بود ولی سمعک نتوانسته بود نیازهای شنوایی اش را تامین کند به همین علت او سمعک را وسیله ای بدون کاربرد می دانست. اما پس از مدتی ، بعد از استفاده از سمعک widex، مشکلات شنوایی اش برطرف شده و این امر تفاوت بزرگی در زندگی او بوجود آورده است.