PHONE-DEX

رابط تلفن ویژه سمعک وایرلس

phone-dex تلفن ویژه سمعکهای وایرلس است که رای افراد معمولی هم قابل استفاده است.
با این تلفن صدا از هر ۲ سمعک شنیده می شود.
phone dex قابلیت ذخیره ۲۰ شماره تلفن را دارید و باتری آن قابل شارژ است
تا فاصله حداکثر ۱۰۰ متر از پایه نیز تلفن بی سیم قابلیت اتصال دارد.

PHONE-DEX