PHONE-DEX

رابط تلفن ویژه سمعک وایرلس

phone-dex تلفن ویژه سمعکهای وایرلس است که رای افراد معمولی هم قابل استفاده است.
با این تلفن صدا از هر 2 سمعک شنیده می شود.
phone dex قابلیت ذخیره 20 شماره تلفن را دارید و باتری آن قابل شارژ است
تا فاصله حداکثر 100 متر از پایه نیز تلفن بی سیم قابلیت اتصال دارد.

PHONE-DEX