در این قسمت شما می توانید مطالب مورد نیاز خود در ارتباط با نحوه استفاده از سمعک و ملحقات آن را مطالعه کنید.

ریموت کنترل

/

نظافت

/

کلید تغییر برنامه

/

تعویض باتری

/

روشن و خاموش کردن

/

اجزای تشکیل دهنده

/