از آنجایی که سمعک شما کاملا در داخل کانال گوش قرار می گیرد و با توجه به طبیعی بودن وجود غدد چربی ، عرق و وکس گوش ( جرم گوش) در داخل مجرا ف تمیز نگه داشتن روزمره سمعک بسیار حائز اهمیت است. در شکل ، ابزار ویژه تمیز کردن سمعک و عملکرد هر یک نشان داده شده است که با توجه به نیاز سمعک شما ف ابزار ، در اختیارتان قرار می گیرد:

۱- آهنربای باتری : جهت تسهیل در قراردادن باتری در داخل درب باتری و خارج نمودن آن

۲- ابزار پاک کننده جرم : جهت پاک کردن لوله تهویه بلند

۳- ابزار پاک کننده جرم : نوک بلند جهت پاک کردن لوله تهویه کوتاه و نوک کوتاه جهت پاک کردن ورودی میکروفن

۴- برس کوچک : جهت پاک کردن ورودی میکروفن

۵- پارچه نرم مخصوص قابل شستشو : برای خشک کردن و پاک کردن سمعک

توصیه می شود پس از هر بار خارج کردن سمعک از گوش ، آن را با استفاده از دستمال نرم مخصوص پاک کنید.

در تصاویر زیر نحوه قرار گرفتن خروجی صدا ، لوله تهویه کوتاه و بلند و ورودی میکروفن سمعک را نسبت به یکدیگر مشاهده می فرمائید.

۱- خروجی صدا

۲- لوله ویژه تهویه ( کوتاه )

۳- ورودی میکروفن

۱- خروجی صدا

۲- خروجی لوله تهویه ( بلند )

۳- ورودی لوله تهویه (بلند )

۴- ورودی میکروفن

تمیز کردن خروجی صدا

خروجی صدای سمعک به هیچ وجه نباید با جرم مسدود شده باشد. برای پاک کردن خروجی صدا از دستمال نرم مخصوص و برس کوچک استفاده نمائید. پر شدن خروجی سمعک از جرم ، باعث قطعی صدای سمعک شما می گردد.

دقت داشته باشید که هرگز شیئی تیز را در داخل خروجی صدا فرو نکنید. این کار ممکن است به سمعک شما آسیب برساند.

تمیز کردن لوله تهویه

درب باتری سمعک را باز کرده و باتری را از آن خارج کنید. سمعک را وارونه نگه دارید. نوک بلند ابزار پاک کننده را تا جایی که ممکن است در داخل لوله تهوبه فرو کنید و مسیر لوله را کاملا از جرم پاک کنید.

تمیز کردن لوله تهویه بلند

ابزار پاک کننده را همانطور که در شکل می بینید در داخل لوله تهویه وارد کرده و آن را از جرم پاک کنید. این کار را باید مرتب و هر روز انجام دهید زیرا انباشته شدن جرم گوش در لوله تهویه می تواند باعث تغییر صدای سمعک شما می شود.

نکته مهم :

با توجه به نوع کاهش شنوایی و همچنین صلاحدید ادیولوژیست شما ممکن است هچ یک از انواع لوله های تهویه در سمعک شما تعبیه نشده باشد.

تمیز کردن ورودی میکروفن

درب باتری را باز کرده و باتری را از داخل آن خارج نمایید . نوک ابزار پاک کننده جرم را همانطور که در تصویر مشاهده می کنید از داخل ، درون ورودی صدا فرو کرده و جرم را پاک کنید.

توجه :

هیچ گونه شیئی را در داخل میکروفن فرو نکنید.