ابتدا باتری را در داخل سمعک قرار دهید. زمانی که سمعک روشن می شود معمولا شروع به سوت زدن می نماید و تا زمانی که قالب یا پروب به درستی در داخل حفره گوش قرار نگیرد، این سوت ادامه می یابد که البته کاملا طبیعی است .اما وقتی قالب و سمعک به طور کامل بر روی گوش قرار گرفته باشند،دیگر نباید صدای سوت شنیده شود.

سمعک خود را از قسمت پین مخصوص با انگشت شست و اشاره گرفته و به آرامی در داخل حفره گوش فشار دهید. برای سهولت این کار می توانید لاله گوش خود را به سمت بالا و عقب کشیده تا سمعک راحت تر در داخل گوش قرار گیرد . ( دقت کنید که هنگام قرار دادن سمعک در داخل گوش قرار گیرد . ( دقت کنید که هنگام قرار دادن سمعک در داخل گوش علامت widex حک شده بروی سمعک شما باید به طرف بیرون و همسو با صورت شما قرار گیرد ، همان طور که در شکل مشاهده می نمایید.)

برای خارج کردن سمعک از گوش پین سمعک را با دو انگشت گرفته و آن را به آرامی بیرون بکشید.