در قسمت عیب یابی سمعک کانال شما می توانید با استفاده از این راهنما نقص و علت آن را مشاهده کرده و راه حل پیشنهادی رفع آن را مشاهده کنید .

نقصعلتراه حل پیشنهادی
صدای سمعک قطع شده استسمعک خاموش استسمعک را روشن کنید
باتری تخلیه شده و یا به درستی عمل نمی کند.باتری را تعویض کنید
سطح باتری کثیف استسطح باتری را با یک تکه پارچه مخصوص نرم پاک کنید
خروجی صدا جرم گرفته است خروجی صدا را با استفاده از ابزار ویژه پاک کنید
ورودی میکروفن جرم گرفته استورودی میکروفن را به شیوه ای که قبلا توضیح داده شد، پاک کنید.
نقصعلتراه حل پیشنهادی
سمعک قطع و وصل می شودسطوح اتصال باتری کثیف شده استسطوح باتری را پاک کنید
درب باتری به خوبی بسته نشده و اتصالی داردسمعک را برای کنترل نزد متخصص خود ببرید
نقصعلتراه حل پیشنهادی
صدای سمعک کم استخروجی صدا جرم گرفته استخروجی صدا را پاک کنید
میزان کاهش شنوایی شما تغییر کرده استبه متخصص خود مراجعه فرمایید
گوش شما جرم گرفته استبه متخصص خود مراجعه فرمایید
سمعک نیاز به تنظیم مجدد داردبه متخصص خود مراجعه فرمایید
نقصعلتراه حل پیشنهادی
سمعک سوت می کشدسمعک به درستی در داخل گوش شما قرار نگرفته استسمعک را از گوش خارج نموده و مجددا قرار دهید
حفره گوش شما جرم گرفته استبه متخصص خود مراجعه نمایید تا حفره گوش شما را تمیز نماید
قالب سمعک کوچک استبه متخصص خود مراجعه نمایید تا قالب دیگری برای سمعک شما آماده نماید.