نقصعلتراه حل پیشنهادی
صدای سمعک قطع شده استسمعک خاموش استسمعک را روشن کنید
باتری تخلیه شده و یا به درستی عمل نمی کند.باتری را تعویض کنید
سطح باتری کثیف استسطح باتری را با یک تکه پارچه مخصوص نرم پاک کنید
خروجی صدا جرم گرفته استخروجی صدا را با استفاده از ابزار ویژه پاک کنید
نقصعلتراه حل پیشنهادی
سمعک قطع و وصل می شودسطوح اتصال باتری کثیف شده استسطوح باتری را پاک کنید
باتری سمعک مناسب نبوده یا تاریخ مصرف آن گذشته استاز باتری مناسب استفاده نمایید
مدار سمعک در اثر ضربه یا رطوبت آسیب دیده استبه متخصص خود مراجعه فرمایید
نقصعلتراه حل پیشنهادی
صدای سمعک کم استخروجی صدا جرم گرفته استخروجی صدا را پاک کنید
میزان کاهش شنوایی شما تغییر کرده استبه متخصص خود مراجعه فرمایید
گوش شما جرم گرفته استبه متخصص خود مراجعه فرمایید
نقصعلتراه حل پیشنهادی
سمعک سوت می کشدقالب گوش به درستی در داخل گوش قرار نگرفته استقالب را از گوش خارج کرده و مجددا در گوش قرار دهید
قالب گوش شما کوچک استبه متخصص خود مراجعه نمایید تا قالب دیگری برای شما آماده نماید
شلنگ قالب یا هوک سمعک ترک خورده استبه متخصص خود مراجعه فرمایید
گوش شما جرم گرفته استبه متخصص خود مراجعه فرمایید