سمعک پشت گوشی

سمعک پشت گوشی در پشت لاله گوش قرار گرفته و صدا را از طریق قالب به گوش فرد منتقل می کند . این گروه از سمعک ها به دلیل سهولت در استفاده ، برای تمام رده های سنی مناسب بوده و کم شنوائیهای ملایم تا عمیق را پوشش می دهند . بهترین سمعک برای کودکان و اطفال هستند زیرا قابلیت اتصال به وسایل کمک شنوایی مانند FM را نیز دارند.

آخرین تحول سمعک های پشت گوشی ، عرضه سمعک های فیتینگ گوش باز ( open fitting) یا رسیور در مجرای گوش(Receiver in The Canal) است .