سمعک های داخل گوشی

در این مدل که به سمعکهای نامرئی شناخته می شوند ،سمعک به اندازه و شکل داخل گوش شما ساخته می شود.