سمعک های داخل گوشی

در این مدل ،سمعک به اندازه و شکل داخل گوش شما ساخته می شود.