بیمه سمعک

بیمه سمعک،در حال حاضر شرکت های بیمه خصوصی و دولتی هستند . که مقادیری از مبلغ کل سمعک را به عنوان کمک هزینه (بیمه سمعک )به فرد تحت پوشش پرداخت می کنند . که این تعرفه و مبلغ پرداختی در انواع مختلف بیمه ها متفاوت است .

بیمه-سمعک