افت شنوایی انتقالی

یکی از انواع کم شنوایی ،افت شنوایی انتقالی زمانی اتفاق می افتد که مشکلی در گوش خارجی و یا میانی ایجاد گردد . علت اصلی افت شنوایی عدم توانایی در انتقال صدا به بخش پردازش گوش است.

افت شنوایی حسی ، عصبی

یکی از انواع کم شنوایی،افت شنوایی حسی عصبی زمانی اتفاق می افتد که مشکل در گوش داخلی و یا اعصاب پردازش صدا وجود داشته باشد.