انواع سمعک

انواع سمعک از لحاظ ظاهری عبارتند از :

1- پشت گوشی

2- داخل گوشی

که وابسته به زندگی روزمره ،شکل گوش و نیازهای شنیداری شما ،سمعک مناسب انتخاب می شود.

سمعک های پشت گوشی

– صدای پر قدرت

– امکان استفاده راحت از ریموت کنترل

– رنگهای متنوع

– محدوده پوشش متوسط تا شدید

سمعک های داخل گوشی

– کوچک و ظریف

– راحتی استفاده

– ساخته شده تنها برای گوش شما

– محدوده پوشش دهز کم تا متوسط

مقایسه انواع سمعک و شکل ظاهری آنها