انواع سمعک

انواع سمعک از لحاظ ظاهری عبارتند از :

1- پشت گوشی

2- داخل گوشی

که وابسته به زندگی روزمره ،شکل گوش و نیازهای شنیداری شما ،سمعک مناسب انتخاب می شود.

سمعک پشت گوشی

سمعک پشت گوشی

– صدای پر قدرت

– امکان استفاده راحت از ریموت کنترل

– رنگهای متنوع

– محدوده پوشش متوسط تا شدید

سمعک داخل گوشی

سمعک داخل گوشی(سمعک نامرئی)

– کوچک و ظریف

– راحتی استفاده

– ساخته شده تنها برای گوش شما

– محدوده پوشش دهی کم تا متوسط